Traveling

Saint Laurent church Rotterdam

Những kiểu kiến trúc của nhà thờ ở Châu Âu có thể nói là tuyệt vời – độ hoành tráng luôn vượt khỏi sự tưởng tượng.
Link xem thêm bên trong nhà thờ https://www.musiqueorguequebec.ca/orgues/…/rotterdamsl1.html

Phía trước nhà thờ có một khoảng xanh công viên để người dân có thể tụ tập trò chuyện hay học bài/ làm việc, đi dạo…

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply