Miscellaneous

Saigon streets in NGO

Hình của tui chụp đã được lên… quán ăn. Sau này nếu có nhiều thời gian hơn chắc chắn tui sẽ rong ruổi chụp nhiều hơn về Saigon thân thương (nhưng cũng lắm lúc… thấy ghét) này 🙂

All photos below by Blueweb

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply