Heart it

Love or not

Đừng bao giờ hỏi một người rằng họ có yêu bạn hay không?
Bởi,
Nếu họ nói “có” thì chắc gì điều đó đã là thật?
Và chẳng may,
Nếu họ nói “không”, bạn chẳng phải sẽ rất đau lòng hay sao?

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply