Healthy Foods Special Tips

Every person has cancer cells in the body

Cancer Update From Johns Hopkins Hospital – Really good information .

Bệnh ung thư cập nhật từ bệnh viện Johns Hopkins – Thông tin tốt thực sự

1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size

Mọi người đều có tế bào ung thư trong cơ thể. Các tế bào ung thư này không thể hiện trong các xét nghiệm chuẩn cho đến khi chúng đã nhân lên hàng tỷ. Khi các bác sĩ nói bệnh nhân ung thư không còn tế bào ung thư trong cơ thể nữa sau khi điều trị, điều đó có nghĩa là các xét nghiệm không thể phát hiện ra các tế bào ung thư bởi vì chúng không đạt đến số lượng phát hiện.

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person’s lifetime.

Các tế bào ung thư xuất hiện khoảng 6 đến 10 lần trong đời sống con người.

3. When the person’s immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors.

Khi hệ thống miễn dịch của con người mạnh thì tế bào ung thư sẽ bị phá hủy và ngăn cản sinh sôi nảy nở và hình thành các khối u.

4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.

Khi một người bị ung thư nó chỉ cho thấy người đó có những sự thiếu hụt nhiều loại dinh dưỡng. Điều này có thể do các yếu tố di truyền, môi trường, thức ăn và lối sống.

5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.

Để khắc phục những sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng đó, thay đổi chế độ ăn kiêng và bao gồm cả những sự bổ sung sẽ làm hệ thống miễn dịch mạnh lên.

6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc, and can cause organ damage, like liver,kidneys, heart, lungs etc.

Hóa trị kéo theo việc làm nhiễm độc các tế bào ung thư đang phát triển nhanh và cũng phá hủy các tế bào khỏe mạnh đang phát triển nhanh trong tủy xương, đường ruột – bao tử, v.v…, và có thể gây ra tổn thương cơ quan nội tạng như gan, thận, tim, phổi, v.v…

7. Radiation, while destroying cancer cells, also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.

Xạ trị, trong khi phá hủy các tế bào ung thư, cũng đốt cháy, tạo thành sẹo và gây tổn hại các tế bào, các mô và các cơ quan khỏe mạnh.

8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.

Điều trị ban đầu bằng hóa trị và xạ trị thường sẽ làm giảm kích thước khối u. Tuy nhiên, sử dụng lâu dài hóa trị và xạ trị không có kết quả trong việc phá hủy khối u thêm.

9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.

Khi cơ thể có quá nhiều chất độc bị đốt cháy bằng hóa trị và xạ trị hệ thống miễn dịch sẽ bị mất tác dụng hoặc là bị phá hủy, vì vậy con người có thể không chống nổi nhiều loại nhiễm trùng và biến chứng.

10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.

Hóa trị và xạ trị có thể làm cho các tế bào ung thư bị biến đổi và trở thành kháng thuốc và khó phá hủy. Phẫu thuật cũng có thể làm cho các tế bào ung thư di căn đến các chỗ khác.

11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.

Một cách hiệu quả để chống lại ung thư là bỏ đói các tế bào ung thư bằng cách không nuôi chúng bằng thức ăn chúng cần để nhân lên.

CANCER CELLS FEED ON:

*** CÁC TẾ BÀO UNG THƯ ĐƯỢC NUÔI BẰNG:


a. Sugar is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal,Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg’s aminos or sea salt.

Đường là một anh nuôi ung thư. Bằng cách cắt bỏ đường thì cũng cắt luôn một nguồn cung thức ăn quan trọng cho các tế bào ung thư. Đường thay thế như NutraSweet, Equal,Spoonful, v.v… được làm từ Aspartame và nó gây hại. Một chất thay thế tự nhiên tốt hơn là mật ong Manuka hay mật đường nhưng chỉ dùng lượng rất nhỏ. Muối mỏ có bổ sung hóa chất để làm trắng. Thay thế tốt hơn là các amino Bragg hay muối biển.

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soya milk cancer cells are being starved.

Sữa làm cho cơ thể sản xuất ra chất nhầy, đặc biệt là trong đường ruột – bao tử. Ung thư nuôi bằng chất nhầy. Nếu cắt bỏ sữa động vật và thay thế bằng sữa đậu nành không đường thì các tế bào ung thư sẽ bị chết đói.

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.

Các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường axit. Chế độ ăn kiêng có thịt là môi trường axit và tốt nhất là ăn cá, và ít thịt gà tốt hơn thịt bò hay thịt heo. Thịt cũng chứa các chất kháng sinh thú nuôi, các hormone tăng trưởng và các động thực vật ký sinh, mà tất cả đều gây hại, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh ung thư.

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains,seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans.

Chế độ ăn kiêng với 80% rau tươi và nước quả, tất cả các loại ngũ cốc, đậu, hạt khô, và ít trái cây giúp đặt cơ thể vào môi trường kiềm. Khoảng 20% có thể là từ thức ăn nấu chín bao gồm cả các loại đậu.

Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells. To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts)and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).

Nước

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply