Best Choice Cakes

Bánh bơ con sò – Madeleine cake

Đây là một trong những loại bánh “tưởng dễ mà không dễ chút nào” nhưng nếu làm đúng cách thì ngon không thể tả.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply