Love or not

// January 31st, 2013 // 05. Messages

Đừng bao giờ hỏi một người rằng họ có yêu bạn hay không?
Bởi,
Nếu họ nói “có” thì chắc gì điều đó đã là thật?
Và chẳng may,
Nếu họ nói “không”, bạn chẳng phải sẽ rất đau lòng hay sao?

Leave a Reply

PHVsPjwvdWw+